PRIVACY POLICY

Zestawy Breeze – Warunki zamówienia w przedsprzedaży („Preorder”)

Niniejsze Warunki („Warunki”) określają zasady składania zamówień w przedsprzedaży („Przedsprzedaż”, „Preorder”) w Breeze Energies Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku („my”, „Breeze Energies”, „Spółka” lub „Firma”) na zestawy do magazynowania energii z instalacji fotowoltaicznych („Zestaw ”) oraz Twoje prawa i obowiązki z tym związane. Jako, iż w zakresie oferty Breeze Energies znajduje się wiele wariantów Zestawów (np. Off-grid BASE, Off-grid PRO, Magazyn energii do istniejącej instalacji PV BASE itp.), Twoje zamówienie w przedsprzedaży będzie miało zastosowanie do wariantu wybranego podczas składania „Preorderu”; odniesienia do „Zestaw” poniżej odnoszą się do odpowiedniego wariantu zestawu z wybranymi opcjami dodatkowymi.

 

Składając zamówienie w przedsprzedaży, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami. Wszystkie decyzje Firmy dotyczące programu Preorder są ostateczne i wiążące. Niniejsze Warunki stanowią część i podlegają Polityce Prywatności Firmy oraz ogólnym Warunkom Korzystania, z których każdy jest dostępny na stronie www.breeze-energies.com/polityka-prywatnosci-rodo.

1. Prywatność i Komunikacja

Informacje podane podczas składania zamówienia w Przedsprzedaży (lub w dalszej korespondencji z Firmą dotyczącej zamówienia w przedsprzedaży) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności firmy, którą można znaleźć na www.breeze-energies.com/polityka-prywatnosci-rodo. Dodatkowe dane osobowe będą wymagane w momencie składania Ostatecznego Zamówienia za Zestaw.

Możemy sporadycznie kontaktować się z Tobą w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i informować Cię o statusie produkcyjnym Zestawów Breeze, wyrażasz zgodę na otrzymywanie takich powiadomień. Składając zamówienie w Przedsprzedaży, zgadzasz się również, że firma Breeze Energies może uwzględnić Twoje zamówienie w Przedsprzedaży w publicznych ujawnieniach dotyczących programu Przedsprzedaży, takich jak ogólne statystyki podawane bez nazwy, materiały promocyjne lub w inny sposób. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności firmy, możesz skontaktować się z nami pod adresem office@breeze-energies.com.

Twoją zgodą potwierdzasz, że możemy również kontaktować się z Tobą sporadycznie, aby informować Cię o naszych innych produktach i usługach, programach klienckich i innych powiązanych działaniach, korzystając z danych treści, otrzymanych podczas złożenia Twojego Preorderu. Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w naszej Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.breeze-energies.com/polityka-prywatnosci-rodo.

2. Uprawnienia w Przedsprzedaży

W celu dokonania zamówienia na Zestaw w przedsprzedaży, musisz mieć skończone 18 lat (lub więcej, jeśli wymaga tego prawo do zawarcia umowy w Twoim miejscu zamieszkania). W momencie uruchomienia program Przedsprzedaży będzie ograniczony wyłącznie do mieszkańców Polski, jednak firma Breeze Energies może według własnego uznania rozszerzyć uprawnienia na mieszkańców innych kwalifikujących się krajów (co zostanie wskazane przez opcję wyboru takiego kraju podczas procesu rejestracji w przedsprzedaży). Nie możesz uczestniczyć w programie przedsprzedaży, jeśli byłoby to zabronione przez obowiązujące prawo lub przepisy. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczasz i gwarantujesz, że masz skończone 18 lat i jesteś mieszkańcem Polski lub innego uprawnionego kraju (wskazanego przez opcję wyboru takiego kraju podczas procesu rejestracji w przedsprzedaży). Jeśli zamawiasz zestaw w przedsprzedaży w imieniu firmy, organizacji lub podmiotu („podmiotu”) znajdującego się w Polsce lub innym uprawnionym kraju, oświadczasz i gwarantujesz, że masz uprawnienia do zobowiązania tego podmiotu niniejszymi Warunkami i taki podmiot wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnej osoby lub Podmiotu z udziału w programie Preorder według własnego uznania.

3. Przedsprzedaż bez zobowiązań

Program przedsprzedaży polega na wstępnej rezerwacji Zestawów dostarczanych przez Breeze. Dzięki temu trafia się do kolejki oczekujących klientów, którzy są pierwsi w kolejności do otrzymania produktów oferowanych przez Breeze. Zaraz po rozpoczęciu produkcji i kompletacji komponentów zestawów, członkowie programu przedsprzedaży są informowani o planowanych datach dostaw i montaży. Wówczas podpisywana jest umowa sprzedaży, w której klient podejmuje decyzję co do parametrów ostatecznego produktu.

Niniejsze Warunki nie stanowią umowy sprzedaży, dzierżawy lub subskrypcji Zestawu i nie blokują ceny, ustalonej daty dostawy, określonego typu, modelu, rozmiaru lub konfiguracji towaru. Kiedy zbliży się termin rozpoczęcia przygotowania Twojego zamówienia z przedsprzedaży, poprosimy Cię o skonfigurowanie zamówionych produktów. Zamówienie zostanie sfinalizowane dopiero po złożeniu przez Ciebie ostatecznego zamówienia na zakup Twojego Zestawu(ów) („Ostateczne Zamówienie”) i zawarciu odpowiedniej Umowy Kupna, która określa uzgodnioną specyfikację i cenę zakupu Twojego Zestawu(ów), wraz z oszacowaniem wszelkich obowiązujących podatków, ceł, kosztów transportu i dostawy, wraz z wszelkimi innymi obowiązującymi opłatami i warunkami. Umowa Ostatecznego Zamówienia i Zakupu może zostać zawarta z innym podmiotem Breeze Energies.

Dopóki nie złożysz ostatecznego zamówienia i nie podpiszesz umowy kupna, Twoje zamówienie w przedsprzedaży może zostać anulowane w dowolnym momencie przez Ciebie lub przez firmę Breeze Energies, w którym to przypadku otrzymasz pełny zwrot płatności za zamówienie w przedsprzedaży.

Możemy odrzucić zamówienia w przedsprzedaży, aby uniknąć zbyt dużej ilości zamówień lub, jeśli uznamy to za stosowne, według naszego uznania. Jeśli Twoje zamówienie w przedsprzedaży zostanie odrzucone, otrzymasz powiadomienie, a Twoja płatność za zamówienie w przedsprzedaży zostanie zwrócona.

4. Płatność

Zamawiający zostanie obciążony wskazaną opłatą depozytową („Koszt preorderu”) podczas składania zamówienia w przedsprzedaży. Złożenie zamówienia w przedsprzedaży oznacza wyrażenie zgody użytkownika na obciążenie kwotą płatności za zamówienie w przedsprzedaży, oprócz wszelkich podatków lub dodatkowych opłat manipulacyjnych (niepodlegających zwrotowi) w stosownych przypadkach zależnych od wybranej przez użytkownika metody płatności. Twoja płatność za zamówienie w przedsprzedaży będzie przechowywana przez Breeze Energies. Jeśli ostatecznie zrealizujesz zamówienie swojego Zestawu (Zestawów), zastosujemy Twoją płatność za zamówienie w przedsprzedaży (lub odpowiednią część) na poczet płatności za Ostateczne zamówienie. W tym czasie wymagana będzie dodatkowa opłata za zamówiony Zestaw, w tym obowiązujące podatki i opłaty.

5. Brak gwarancji specyfikacji zestawu lub daty dostawy

Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że firma Breeze Energies nie zakończyła opracowywania ani nie rozpoczęła produkcji wykonywanych przez siebie podzespołów Zestawu(ów), a także będzie korzystała w wielu przypadkach z komponentów dostępnych aktualnie na rynku. Ponadto użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że rzeczywiste Zestawy dostępne do zakupu lub usługi oferowane przez firmę Breeze Energies mogą różnić się od Zestawów lub usług prezentowanych użytkownikowi w witrynie internetowej firmy Breeze Energies, w wiadomościach e-mail, materiałach marketingowych firmy Breeze Energies lub w innych miejscach, w tym między innymi w odniesieniu do szacunkowej ceny, specyfikacji, elementów wyposażenia, opcji, akcesoriów, dostępności geograficznej lub innych cech. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczasz, że rozumiesz, że specyfikacje Zestawu mogą ulec zmianie przed datą złożenia przez Ciebie ostatecznego zamówienia na Twój Zestaw (Zestawy).

Nie ma gwarancji co do daty dostawy na podstawie daty złożenia zamówienia w przedsprzedaży lub pierwszeństwa dostępu do Zestawu. Jednak składając zamówienie w przedsprzedaży, zdajemy sobie sprawę z wczesnego zainteresowania zestawami Breeze Energies i dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości przygotować zestaw(y) użytkownika i zachowamy przybliżony priorytet zamawiania zestawu(ów), gdy tylko będą one dostępne. Faktyczna data dostępności lub dostawy dowolnego Zestawu (Zestawów) będzie zależeć od wielu czynników, w tym między innymi od naszego harmonogramu rozwoju i produkcji, dostaw oraz daty złożenia Ostatecznego Zamówienia.

6. Anulowanie; Proces zwrotu kosztów

Zamawiający może w dowolnej chwili anulować zamówienie w przedsprzedaży i otrzymać pełny zwrot płatności, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@breeze-energies.com z adresu użytego do złożenia zamówienia w przedsprzedaży lub zaktualizowanego adresu podanego firmie Breeze Energies. Firma Breeze Energies może, według własnego uznania, poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub wykonanie dodatkowych kroków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Firma Breeze Energies może anulować Twoje zamówienie w przedsprzedaży w dowolnym momencie i zwróci pełną kwotę opłaty depozytowej za zamówienie w przedsprzedaży na adres lub konto podane w dokumentacji.

7. Dokładność informacji

W związku ze złożeniem zamówienia w przedsprzedaży prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, kodu pocztowego, adresu e-mail oraz innych informacji identyfikujących. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie takie informacje są dokładne i zapewnia, że takie informacje są aktualizowane. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieaktualne informacje, i nie ma obowiązku podejmowania wysiłków w celu ustalenia prawidłowych danych kontaktowych. Możesz zaktualizować swoje dane w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@breeze-energies.com.
 

8. Spory

a. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Warunków, Twoich praw i obowiązków lub praw i obowiązków Firmy w związku z programem Preorder podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa Polskiego.

b. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Ty i Firma zgadzacie się na rozstrzyganie wszelkich sporów i roszczeń między sobą. 

c. Niezależnie od powyższego, każda ze stron może wytoczyć powództwo indywidualne w sądzie ds. drobnych roszczeń. 

d. Ponadto, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żadne roszczenia na mocy niniejszej umowy nie będą łączone z żadnymi innymi roszczeniami innych obecnych lub byłych klientów lub w inny sposób związany z programem przedsprzedaży. żadne roszczenia zgłoszone na podstawie niniejszych warunków lub w inny sposób związane z programem w przedsprzedaży nie będą traktowane jako postępowanie zbiorowe. Jeżeli jakikolwiek sąd stwierdzi, że zrzeczenie się pozwu zbiorowego określone w niniejszym paragrafie jest nieważne, wówczas postanowienia dotyczące rozstrzygania wszelkich sporów między sobą określone powyżej zostaną uznane za nieważne w całości i uważa się, że strony nie zgodziły się na rozstrzyganie sporów między sobą.

9. Telefoniczna ustawa o ochronie konsumentów

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, zamawiający rozumie i potwierdza, że podając swój numer(y) telefonu teraz lub w przyszłości, wyraża zgodę na kontakt pod tymi numerami lub adresami za pomocą nagranych wcześniej sztucznych wiadomości głosowych, automatycznych urządzeń wybierania numeru i/lub innych metod. Podanie numeru telefonu i wyrażenie zgody na odbieranie połączeń lub wiadomości tekstowych pod tym numerem nie jest warunkiem zakupu. Wyrażasz również zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na dowolny podany przez Ciebie adres e-mail. Ponadto rozumiesz i zgadzasz się, że te komunikaty mogą zawierać Twoje niepubliczne informacje. Wyraźnie potwierdzasz, że niniejsza zgoda obejmuje korzystanie z tych metod kontaktowych w celu dzwonienia lub wysyłania wiadomości tekstowych na numer(y) telefonu oraz do wysyłania wiadomości tekstowych lub e-mail na podany(e) adres(y) e-mail. Możesz kontrolować uprawnienia do połączeń, SMS-ów lub e-maili, kontaktując się z office@breeze-energies.com.

10. Cesja i niezbywalność

Zamawiający nie może cedować ani w inny sposób przenosić swoich praw wynikających z niniejszych Warunków bez naszej wyraźnej uprzedniej zgody. Breeze Energies może przenieść niniejsze Warunki według własnego uznania bez Twojej zgody.

11. Prawo do anulowania, modyfikacji lub rozwiązania; Podzielność

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszych Warunków lub do anulowania, modyfikacji lub zakończenia programu przedsprzedaży w dowolnym momencie z dowolnego powodu, w tym jeśli Zestaw nie zostanie wprowadzony do obrotu zgodnie z planem z jakiegokolwiek powodu. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia w dowolnym momencie dowolnej osoby lub podmiotu z udziału w programie przedsprzedaży, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że naruszył którykolwiek z niniejszych Warunków. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub jego część za niewykonalne, pozostała część niniejszych Warunków pozostanie w pełnej mocy, a niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmienione wyłącznie w zakresie koniecznym, aby było ono wykonalne.